Administration of KMP «FED»


Leonov Dmytro Andriyovych

Director of KMP «FED»


Shipul Igor Anatolijovych

Director technical


Krugoviy Mykola Oleksandrovych

Deputy of director technical from preparation production


Bodnya Anatoliy Ivanovych

Deputy of director technical from the designer providing and exploitation


Podolyanchuk Anatoliy Mykolayovych

Deputy Director of Logistics 


Doroshenko Yuriy Stepanovych

Deputy Director for Production